Pályázatok

2020.12.08

GINOP 1.2.9-20 Hátrányos helyzetű településeken működő mikro- és kisvállalkozások fejlesztéseinek támogatása

A Felhívás célja

A Felhívás célja a mikro- és kisvállalkozások fejlődésének, gazdaságban betöltött szerepének, piaci pozíciójának erősítése, a területi különbségek csökkentése, a térségi felzárkóztatás és a helyi gazdaság megerősítése.

Rendelkezésre álló keret:       5 milliárd forint

Támogatás intenzitása:          Szabad Vállalkozási Zónák (1. számú melléklet) településein: 70%

                                           Egyéb hátrányos helyzetű (2. számú melléklet) településen: 100%

                                            (Mellékletek az olal alján megtalálhatók)

Támogatási összeg:               Szabad Vállalkozási Zónák (1. számú melléklet) településein:

                                                     2 000 000 Ft - max. 10 000 000 Ft

                                       Egyéb hátrányos helyzetű (2. számú melléklet) településen:

                                                     10 000 001 Ft – max. 60 000 000 Ft

Beadási határidő:                  2021. január 19 – 2021. február 18.

Térség:                                 Csak Budapest és Pest megyén kívüli beruházások támogathatók!

 

Támogatást igénylők köre


A Felhívásra támogatási kérelmet nyújthatnak be azon mikro-, kis-, és középvállalkozások, amelyek együttesen megfelelnek az alábbi feltételeknek:

 • a Felhívás 1. számú szakmai mellékletben felsorolt, a szabad vállalkozási zónák létrehozásának és működésének, valamint a kedvezmények igénybevételének szabályairól szóló 27/2013. (II. 12.) Korm. rendeletben vagy;
 • a Felhívás 2. számú szakmai mellékletben felsorolt 162 településen valósítják meg fejlesztéseiket.
 • amelyek rendelkeznek legalább 1 lezárt (beszámolóval alátámasztott), teljes (365 napot jelentő) üzleti évvel (az előtársaságként való működés időszaka ebbe nem számít bele),
 • amelyek éves átlagos statisztikai állományi létszáma a támogatási kérelem benyújtását megelőző, teljes üzleti évben minimum 1 fő
 • amelyek Magyarországon székhellyel rendelkező kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok, szövetkezetek, vagy az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarországon fiókteleppel rendelkező szövetkezetek vagy kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok fióktelepei
 • Az IFKA Iparfejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft. kiállított „megfelelt” minősítést igazoló tanúsítvány azon vállalkozás esetében, amely a Felhívás 2. számú mellékletében felsorolt település valamelyikén valósítja meg fejlesztését, és az igényelt vissza nem térítendő támogatás minimum    10 000 001 Ft, maximum 60 000 000 Ft.

 

Kizáró okok, speciális feltételek

 • Az a vállalkozás, amely a Szabad Vállakozási Zónák településeinek valamelyikén valósítja meg a fejlesztést és a támogatási kérelem benyújtását megelőzően GINOP 1., 2., és 3. prioritás felhívásai keretében támogatásban részesült (beleértve a támogatói döntésben részesült, de nem megvalósult projekteket is);
 • a felhívásra benyújtott támogatási kérelmében rögzített projektjének az elszámolható összköltsége eléri vagy meghaladja a támogatási kérelem benyújtását megelőző jóváhagyott (közgyűlés, taggyűlés, illetve a tulajdonosok által jóváhagyott), legutolsó lezárt, teljes üzleti év éves beszámoló szerinti árbevétel kétszeresét;
 • fejlesztési igénye a TEÁOR’08 12.00, 05.10-09.10, 19.10-20, 24.10, 30.11-12 és 33.11-20 kód szerinti tevékenységekkel kapcsolatos beruházásokra irányul;
 • amelynek fejlesztési igénye szálláshely és/vagy fürdőfejlesztésre
 • vállalkozás mezőgazdasági termelőnek minősül;
 • többségi önkormányzati tulajdonban állnak

Támogatható tevékenységek

Kötelezően megvalósítandó, önállóan nem támogatható tevékenységek:

 1. Új eszközök, gépek beszerzése, új technológiai rendszerek és kapacitások kialakítása (min. 50%)

Választható, önállóan nem támogatható, kapcsolódó tevékenységek:

 1. A vállalkozói tevékenység végzésével összefüggő ingatlan beruházás (építés, korszerűsítés, átalakítás, bővítés). Az a) tevékenység költségének és a b) tevékenység költségével együtt el kell érnie a projekt elszámolható összköltségének legalább 50%-át).
 2. Információs technológia-fejlesztés: új informatikai eszközök és szoftverek beszerzése (max. 50%)
 3. Képzés: a vállalat fejlődéséhez szükséges, illetve a munkavállalók magasabb szintű munkavégzését elősegítő képzés, amely kizárólag a https://vali.ifka.hu honlapon regisztrált szolgáltatóktól vehető igénybe (max. 20%).
 4. Gyártási licenc, gyártási know-how, immateriális javak beszerzése és kapcsolódó költségek (max. 10%)
 5. Bérköltség-támogatás igénybevétele (max. 50%),
 6. Munkavégzéshez szükséges feltételek kialakítása (kizárólag Bérköltség-támogatás igénybevétele tevékenység megvalósítása esetén választható, a tevékenység elszámolható összköltségének legfeljebb 15%-át érheti el).
 7. Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításához kapcsolódó tevékenységek

Elszámolható költségek köre:

Személyi jellegű ráfordítás

 • Bérköltség (beleértve a megbízási szerződés alapján fizetendő személyi jellegű kifizetést) a projektre fordított munkaidővel arányosan,
 • A hatályos jogszabályok szerinti, munkáltatót terhelő adók és járulékok. Személyi jellegű ráfordítás az alábbi korlátozások figyelembe vételével számolható el:
 • A munkavállaló havi munkabérének el kell érnie a mindenkori garantált bérminimumot, de az elszámolt, a munkáltatónál felmerülő havi bérköltség nem haladhatja meg a mindenkori garantált bérminimum 1,5-szeresét (munkáltató által fizetendő járulékokkal növelt bruttó bér).
 • A támogatást igénylő az előző pontban meghatározottnál magasabb bér kifizetését is vállalhatja, ebben az esetben azonban a munkáltatónál felmerülő bérköltség mindenkori garantált bérminimum 1,5-szeresét maximális támogatás feletti része nem támogatott, azt a támogatást igénylőnek saját forrásból kell biztosítania.

Beruházás költségei:

Eszközbeszerzés költségei

Új eszközök, gépek beszerzése:

 • technológiai korszerűsítést eredményező új, egyenként minimum nettó 100.000 Ft értékű eszközök (100.000 Ft érték alatti eszköz csak akkor támogatható, ha az a beszerzendő eszköz tartozéka) bekerülési értéke, amely tartalmazza a vételárat, tartalmazhatja az eszközbeszerzéshez kapcsolódó szállítás és üzembe helyezés, valamint az eszközbeszerzéshez közvetlenül kapcsolódó betanítás költségét is.
 • az eszközök felszerszámozásához az új szerszámok, új kiegészítő berendezések költsége minimum nettó 100.000 Ft értékben, amennyiben alkalmassá teszi a támogatást igénylő tulajdonában álló, a megvalósítási helyszínen a támogatási kérelem benyújtásakor már meglévő gépet új termékek előállítására vagy kapacitásbővülést eredményez,

Információs technológiafejlesztéshez kapcsolódó, egyenként minimum nettó 100.000 Ft értékű új hardver beszerzése:

 • hardvereszközök beszerzési költségei
 • hálózati eszközök beszerzési költségei
 • telekommunikációs eszközök beszerzési költségei

Forgóeszközök költsége:

 • A projektmegvalósításhoz kötődő és indokolt anyagköltség
 • Fogyóeszközök költsége

Immateriális javak beszerzésének költségei

Információs technológiafejlesztéshez kapcsolódó szoftverek beszerzése:

 • A Modern Vállalkozások Programja keretében minősített, csomagolt szoftver beszerzése és annak üzembe helyezésével összefüggő szolgáltatások (pl.: paraméterezés, beállítások, testreszabás, tesztelés stb.) a GINOP-3.2.1-15 projektben minősített szállítótól vagy annak szintén minősített partnerétől, disztribútorától.
 • A támogatható tevékenységek a) pontja alapján beszerezhető új eszközökhöz, gépekhez tartozó szoftver, mely a beszerzendő gép rendeltetésszerű használatához szükséges.
 • Gyártási licenc, gyártási know-how, immateriális javak beszerzése és kapcsolódó (szolgáltatási, tanácsadási jellegű) költségek
 • Információs technológiafejlesztéshez kapcsolódó domain név, a hozzá tartozó webtárhely és honlapkészítés:
 • Domain név regisztráció és a hozzá tartozó webtárhely egyszeri díja
 • A domain név regisztrációhoz kapcsolódó honlapkészítés

Építéshez kapcsolódó költségek:

A vállalkozói tevékenység végzésével összefüggő ingatlan beruházás:

 • ingatlan építés, bővítés, átalakítás, korszerűsítés anyagköltségei és kivitelezőnek fizetett munkadíj (kivitelezőnek fizetett ellenszolgáltatás – saját teljesítés nem lehetséges).

Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei:

Képzéshez kapcsolódó költségek

A vállalat fejlődéséhez szükséges, illetve a munkavállalók magasabb szintű munkavégzését elősegítő képzés igénybevételének költsége:

 • Képzési szolgáltatás költsége, oktatók költsége (beleértve résztvevők tudásmérése, távoktatás esetében tutor, mentor, szakértői díj, előadói díj, illetve szerzői díj).

Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége

Általános (rezsi) költségek:

 • Általános (rezsi) költségek:
 • a felsorolt közüzemi szolgáltatások költsége és díja: víz, gáz, elektromos áram, távhő, telefon, internet az általános (rezsi) költségnek közvetlenül kapcsolódnia kell a projekt végrehajtásához.

 

Előleg igénylése

Az igénybe vehető támogatási előleg maximális mértéke a megítélt, vissza nem térítendő támogatás legfeljebb 25%-a.

A projekt végrehajtására rendelkezésre álló időtartam

A projekt megvalósítására 18  hónap áll rendelkezésre.

Kötelező vállalások

A támogatást igénylő vállalja, hogy a beruházás megkezdésekor már létező munkahelyeket, továbbá a beruházással létrejött legalább egy új munkahelyet a fenntartási időszak végéig fenntartja (a projekt fizikai befejezését követő első teljes lezárt üzleti év végéig).

 

 

 

 

Letölthető dokumentumok

© Ametrin Hungary Kft. 2021
+36-20-371-4270 | info [kukac] ametrin.hu