Pályázatok

2018.09.10.

OLLÓZÓ, BÁLÁZÓ, ÖRVÉNYÁRAMÚ SZEPARÁTOR, MÁGNES, KÉZI HIDRAULIKUS SZERSZÁM TÁMOGATÁSSAL

Újra beadhatók a támogatási kérelmek „A KKV-k versenyképességének növelése adaptív technológiai innováció révén” című felhívásra

GINOP-2.1.8-17 A KKV-k versenyképességének növelése adaptív technológiai innováció révén

A Felhívás indokoltsága és célja:

Jelen Felhívás célja a hazai mikro, kis- és középvállalkozások versenyképességének növelése adaptív technológiai innovációs tevékenységek támogatásával.


A Felhívás olyan eszközök, immateriális javak beszerzését támogatja, amelyek a támogatást igénylő vállalkozásnál a támogatási kérelem benyújtásakor nem álltak rendelkezésre és beszerzésük révén a támogatást igénylő vállalkozásnál

  • új vagy lényegesen módosított termék, szolgáltatás, eljárás jön létre, vagy
  • új vagy lényegesen módosított eljárás, technológia alkalmazására, piaci bevezetésére kerül sor.

Rendelkezésre álló keret:             42,275 milliárd forint

Támogatás intenzitása:                max 50%

Támogatási összeg:                     5-30 millió forint

Beadási határidő:                         2018. szeptember 27. 12 óra

Térség:                                         Csak Budapest és Pest megyén kívüli beruházások 

                                                     támogathatóak!

Támogatást igénylők köre:


Jelen Felhívásra támogatási kérelmet nyújthatnak be:

  1. mikro-, kis-, és középvállalkozások,

a) amelyek, rendelkeznek legalább egy lezárt (beszámoló/SZJA bevallással alátámasztott), teljes (365 napot jelentő) üzleti évvel (az előtársaságként való működés időszaka ebbe nem számít bele),
b) amelyek, éves átlagos statisztikai állományi létszáma a támogatási kérelmek benyújtását megelőző legutolsó lezárt, teljes üzleti évben minimum 1 fő volt,
c) amelyek Magyarországon székhellyel rendelkező kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok, vagy az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarországon fiókteleppel rendelkező kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok fióktelepei,
d) amelyek nem tartoznak az EVA hatálya alá.


A támogatást igénylőnek az 1. pontban szereplő kritériumok mindegyikének meg kell felelnie.


Jelen Felhívás keretében a támogatási kérelem benyújtására konzorciumi formában nincs lehetőség.

Jogi forma szerint:


a) kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok,

Gazdálkodási formakód szerint:


113 Korlátolt felelősségű társaság
114 Részvénytársaság
116 Közkereseti társaság
117 Betéti társaság
226 Külföldi vállalkozás magyarországi fióktelepe

Támogatásban nem részesíthetők köre (a felsorolás nem teljes!):

f) amely jelen projektjének az elszámolható összköltsége meghaladja a támogatási kérelem benyújtását megelőző jóváhagyott (közgyűlés, taggyűlés, illetve a tulajdonosok által jóváhagyott), legutolsó lezárt, teljes üzleti év éves beszámoló szerinti árbevétel összegét,
i) amely a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program 2. prioritásában benyújtott támogatási kérelme kapcsán már részesült támogatásban, vagy a támogatási kérelmének elbírálása folyamatban van (beleértve a kifogáskezelési eljárást is). Kivéve ez alól, ha a támogatás részére történt megítélése ellenére nem kötött Támogatási Szerződést/nem kapott Támogatói Okiratot, vagy elállt attól.

j) amely vállalkozás fejlesztendő tevékenysége nem a Felhívás 2. számú mellékletében található TEÁOR számok alá tartozik,

b) nem nyújtható támogatás azon támogatást igénylő részére, amely azt mezőgazdasági termékek feldolgozásához vagy forgalmazásához használja fel

Önállóan támogatható tevékenységek:


Csekély összegű (de minimis) támogatás keretében:

  1. Eszközbeszerzés
    Technológiai fejlesztést eredményező új eszközök beszerzése.
  2. Immateriális javak beszerzése

Harmadik féltől piaci áron megvásárolt szoftver, gyártási licenc vagy know-how, amennyiben a tranzakcióra a piaci feltételeknek megfelelően került sor.

Azon projektek támogathatók, amelyek közvetlenül vagy közvetve illeszkednek a Nemzeti S3-ban meghatározott nemzeti vagy horizontális ágazati prioritások vagy intelligens technológiák valamelyikéhez.

A nemzeti vagy horizontális ágazati prioritások:


i) Egészséges társadalom és jólét;
ii) Fejlett jármű- és egyéb gépipari technológiák;
iii) Tiszta és megújuló energiák;
iv) Fenntartható környezet;
v) Egészséges és helyi élelmiszerek;
vi) Agrár-innováció;
vii) Befogadó és fenntartható társadalom, élhető környezet.

Intelligens technológiák:
i) fotonika, lézertechnológia
ii) különleges anyagok, korszerű anyagok, modern anyagtechnológiák
iii) bionika
iv) nem gépipari fémfeldolgozás
v) elektronika és félvezető-technológia
vi) korszerű szénhidrogén technológia (kőolaj, földgáz)
vii) korszerű csomagolástechnikai technológiák
viii) vegyipar (pl. gumiipar, műanyagipar, intermedier, műtrágya és kozmetikumok gyártása)
ix) építőipar (építőanyag-technológiák)
x) textilipar
xi) fa- és bútoripar
xii) logisztika
xiii) kulturális és kreatív ipar

Az elszámolható költségek köre:

  1. Eszközbeszerzés költségei


Új eszközök és felszerelések (műszaki berendezések, gépek) költségei, amely tartalmazza a vételárat, tartalmazhatja az eszközbeszerzéshez kapcsolódó szállítás és üzembe helyezés, valamint az eszközbeszerzéshez közvetlenül kapcsolódó betanítás költségét is. Kizárólag a Felhívás 3. számú mellékletét képező VTSZ lista szerinti eszközök költségei számolhatók el.
 

b) Immateriális javak beszerzésének költsége


- Információs technológiafejlesztéshez kapcsolódó szoftverek beszerzése az egyedi fejlesztésű szoftverek kivételével a Felhívás 4. számú mellékletét képező TESZOR lista szerint,
- Gyártó által forgalmazott, az eszköz működéséhez elengedhetetlen gyártási licenc beszerzése,

- A Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala által kiadott, írásos véleménnyel kiegészített újdonságkutatási jelentéssel igazolt és szabadalmi ügyvivő által kiállított vagyonértékelő nyilatkozattal alátámasztott know-how.
Az immateriális javak elszámolható költsége nem haladhatja meg a projekt összes elszámolható költségének 40%-át. 

Adott támogatási kérelem keretében legfeljebb 4 db költségtétel rögzítése lehetséges. Egy típusú költségtételhez darabszám korlátozás nem kapcsolódik. A költségtétel beazonosíthatóságának érdekében egy költségtételhez csak 1 nyertes ajánlat kapcsolódhat.

Kötelező vállalások:

  1. Saját tőke mértékének növelése

A támogatást igénylő vállalja, hogy saját tőkéje a projekt megvalósítás befejezését követően a fenntartási időszak első üzleti évében a teljes megítélt támogatási összeg legalább 50%-ával növekszik a támogatási kérelem benyújtását megelőző legutolsó lezárt, teljes üzleti évi értékéhez képest és annak mértéke nem csökken a fenntartási időszak végéig.

A projekt végrehajtására rendelkezésre álló időtartam:


A projekt fizikai befejezésére a projekt megkezdését, vagy amennyiben a projekt a Támogatói Okirat hatályba lépéséig nem kezdődött meg, a Támogatói Okirat hatályba lépését követően legfeljebb 6 hónap áll rendelkezésre.

A támogatást igénylő projekttel kapcsolatos pénzügyi elszámolás (záró kifizetési igénylés) benyújtásának végső határideje a projekt fizikai befejezését követő 15. nap, de legkésőbb a Támogatói Okirat hatályba lépését követő 6. hónap végéig, de legkésőbb 2019. december 31-ig. Az időpontok közül a legkorábbi az irányadó.

A projekt területi korlátozása:


Nem támogathatóak a Közép-magyarországi régió (Budapest és Pest megye) területén megvalósuló projektek.

A fejlesztés megvalósulásának helyszíne a támogatást igénylő bejegyzett magyarországi székhelye, telephelye vagy fióktelepe lehet. A megvalósítási helyszínnek a támogatási kérelem benyújtását megelőzően legalább 6 hónappal bejegyzésre kell kerülnie, a támogatási kérelem benyújtásának időpontjában per- és igénymentesnek kell lennie (kivéve, ha a Kedvezményezett az igény jogosultja), továbbá alkalmasnak kell lennie a projekt megvalósítására. A megvalósítási helyszín alkalmasságát a támogatási igény benyújtásakor a projektjavaslatban szükséges bemutatni.

A támogatási kérelemben kizárólag egy megvalósítási helyszín megjelölésére van lehetőség.

Fenntartási kötelezettség:

 
A Kedvezményezett a projekt megvalósítás befejezésétől számított 3 évig, a támogatás visszafizetésének terhe mellett vállalja, hogy a projekt megfelel a 1303/2013/EU Rendelet 71. cikkében foglaltaknak.

 

© Ametrin Hungary Kft. 2020
+36-20-371-4270 | info [kukac] ametrin.hu